RÄTT TILL FÄLLD ÄLG

I och med införandet av det nya älgjaktssystemet ändrades också reglerna för vem som får tillgodogöra sig en fälld älg. Reglerna tydliggörs i Naturvårdsverkets vägledande dokument "Frågor och svar om den nya älgförvaltningen" som släpptes 2012-10-01. I detta dokument ger Naturvårdsverket olika exempel som kan inträffa under älgjakt och förklarar även hur den fällda älgen ska tillgodogöras. Dessa exempel finner du nedan:

FRÅGOR OCH SVAR

Fråga: Vem tillfaller en påskjuten älg som går in på mark där den är fredad (oregistrerad mark eller där tilldelning är förbrukad) nu när Naturvårdsverkets allmänna råd 96:2 Rätten till fälld älg och fallvilt av älg har upphört att gälla?
 

Svar: Älgen är då statens vilt enligt 33 § jaktförordningen (när älgen är fredad) och polisen beslutar om eventuell försäljning. Staten betalar ingen fällavgift.

 

 

Fråga: Var regleras rätten till fälld älg nu när allmänna råd 96:2 har upphört att gälla?

Svar: Avräkning av påskjuten och skadad älg regleras i 39 § NFS 2011:7. Rätt att tillgodogöra sig vilt och jakträtten regleras i jaktlagens 10 §. Fredad älg (då jakttid saknas för älg såväl då jakttiden är slut som att tilldelning är förbrukad) tillfaller staten enligt jaktförordningen 33 § andra stycket. Vid eftersök av älg som varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon tillfaller älgen jakträttshavaren enligt 34 § jaktförordningen andra stycket: ”Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av jakträttshavaren, om denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand om det. Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får dock viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på villkor som anges i andra stycket”.

Fråga: En vuxen älg påskjuts av ett jaktlag i ett älgjaktområde. Älgen går ut ur området och avfångas/påträffas död i: 1.) ett älgskötselområde 2.) ett licensområde 3.) på oregistrerad mark. Vem tillfaller då älgen?
 

Svar:
1. Älgskötselområdet kan komma överens om vem som ska ta älgen. I annat fall (vid oenighet) tillfaller älgen jakträttshavaren där älgen faller enligt 10 § jaktlagen.
2. Licensområdet får behålla älgen eller lämna tillbaka älgen till påskjutande lag förutsatt att de har vuxen älg kvar på tilldelningen, annars tillfaller älgen staten.
3. Älgen tillfaller staten.
Den som har rätt att tillgodogöra sig älgen enligt 34 § andra stycket NFS 2011:7 betalar fällavgiften. Påskjutande jaktlag avräknar en älg enligt 39 § NFS 2011:7. 

 

 

Källa: Naturvårdsverket, Frågor och svar om den nya älgförvaltningen, 2012-10-01